Roelf H. Vos

Gereformeerd predikant, geboren op 20 april 1839 te Aduard.
Hij was gehuwd met Jantje Assies (1844 – 1903). Ds. Roelf H. Vos werd op zondag 19 december bevestigd als predikant van de Christelijk Afgescheiden Gemeente te Veendam.
Hij kwam van Ruinerwold en was de opvolger van Ds.Thijssen, die naar Dordrecht was vertrokken. Het is vooral Ds. Vos geweest, die sterk ijverde voor de totstandkoming van een school met de bijbel in Veendam. Nadat hij in 1890 en 1893 pogingen had ondernomen een christelijke school te stichten, gelukte het om in 1895 met algemene stemmen een commissie te benoemen voor de stichting van de lagere christelijke school.
Op woensdag 25 september 1895 vond de eerste steenlegging plaats.
Durk Rollema werd reeds in 1895 benoemd tot hoofdonderwijzer van de nieuwe school.
In 1892 was de naam van de kerk veranderd in Gereformeerde Kerk van Veendam. Aan deze naamsverandering ging een kerkelijke strijd vooraf, die wordt aangeduid met de naam “Doleantie”.
Ds. Vos was vanaf 1897 ziekelijk: in de notulen van 4 mei 1897 stond dat de zondagschool heeft opgehouden te bestaan. Blijkbaar was hij niet meer in staat deze te leiden. De laatste notulen die hij eigen handig heeft ingeschreven dateren van 3 juli 1899.
Ds. Roelf H. Vos overleed op oudejaarsavond 1899. Hij werd op 4 januari 1900 begraven. Nadat vele gereformeerde predikanten hadden gesproken, werd het slotwoord, op het kerkhof, uitgesproken door Ds. Petersen van Oude Pekela, die ook zijn opvolger zou worden.


Bron:

Gedenkboek Gereformeerde Kerk Veendam:
Gods werk in zwakheid volbracht, Veendam 1958
Dirk Mulder:
Onderwijs in de leer hunne godsdienst. Veendam 1990Graflocatie: B7 018 0157

Naar boven